+48 22 637 20 78 warszawa.zajac@komornik.pl

Informacje

DLA DŁUŻNIKA

 

Czytaj dalej

01 / KOMORNIK SĄDOWY INFORMUJE:

Z

Z uwagi na ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są jedynie bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z Kancelarią należy podać sygnaturę akt KM oraz dane dłużnika. Jednocześnie Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Z

Zgodnie z treścią art. 8011 § 1 k.p.c Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu.

Z

Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. Nadto, w przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

.

Z

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

02 / INFORMACJE O WPŁATACH:

Dłużnik ma możliwość dokonania wszelkich wpłat w postępowaniach egzekucyjnych w formie gotówkowej w kasie Kancelarii czynnej w godzinach pracy Kancelarii oraz w formie bezgotówkowej na podany poniżej numer rachunku bankowego:

PKO Bank Polski S.A.

63 1020 1185 0000 4502 0267 3572

NALEŻY PAMIĘTAĆ

w treści przelewu należy zawsze wpisać sygnaturę akt komorniczych z odpowiednim oznaczeniem: KM, KMS lub KMP oraz dane dłużnika.

03 / GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Środa: 8.00 – 12.00, 14.00 – 18:00

Akta spraw udostępniane są po wcześniejszym ich zamówieniu:
– osobiście w kancelarii,
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 637 20 78
– poprzez przesłanie wniosku drogą elektroniczną na adres e-mail: warszawa.zajac@komornik.pl

Zamówienia akt postępowania egzekucyjnego należy składać z co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

ADRES:

ul. Goleszowska 3a/45, 01-249 Warszawa